CARGANDO...
Brand
 • Clasificadores del documento
  • FAMILIA
    • Derechos Forales y Autonómicos
      • Catalán
    • Mediación Familiar
  • MEDIACIÓN Y ARBITRAJE
    • Mediación
      • Mediación Familiar
        • (*General) Mediación Familiar
      • Procesal
        • Reformas legales
  • PROCESAL
    • Mediación
      • Mediación Familiar

Notas. Marzo 2020

SP/NOT/1317

Avantprojecte de llei de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, en relació amb l'establiment de l'obligatorietat de la sessió prèvia sobre mediació en determinats conflictes familiars, i de modificació de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat

Avantprojecte de llei de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, en relació amb l'establiment de l'obligatorietat de la sessió prèvia sobre mediació en determinats conflictes familiars, i de modificació de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat
Exposició de motius
La Directiva 2008/52/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2008, sobre certs aspectes de la mediació en assumptes civils i mercantils, va procurar facilitar l'accés a modalitats alternatives de resolució de litigis, així com fomentar la seva resolució amistosa, mitjançant la promoció del recurs a la mediació i la garantia d'una relació raonable entre la mediació i el procés judicial. El 26 d'agost de 2016, de conformitat amb l'article 11 de la Directiva, la Comissió Europea va emetre un informe sobre l'aplicació de la mediació en el qual es posava clarament de manifest que si bé la mediació era beneficiosa generalment en matèria civil i mercantil, ho era encara més en l'àmbit del dret de família, on podia crear un ambient constructiu per a les negociacions i garantir un tracte just entre mares i pares. El Parlament europeu va dictar les resolucions de 13 de setembre de 2011 i 12 de setembre de 2017 sobre l'aplicació de la directiva esmentada.
Amb un marc normatiu comunitari que apostava per la mediació com a sistema alternatiu de resolució de conflictes i que, a més, era altament recomanat en litigis de caire familiar, s'ha pogut constatar que les pràctiques que pretenen encoratjar les parts a recórrer a la mediació han estat insuficients, degut tant al desconeixement de la mediació entre les parts com entre els professionals del dret i fins i tot entre el personal jurisdiccional.
En aquest sen
tit, l'informe de la Comissió Europea ja va posar en relleu que calia invertir més esforços a nivell estatal en consonància amb els sistemes de mediació respectius i va subratllar que els Estats membres consultats havien assenyalat com a mesures especialment útils les disposicions del dret intern següents: (i) exigir a les parts que declarin en llurs demandes davant dels òrgans jurisdiccionals que s'ha intentat la mediació, fet que record

Para acceder al documento completo, por favor, introduce usuario y clave 

Formación Recomendada

Productos Recomendados