CARGANDO...
Brand
 • Clasificadores del documento
  • PROPIETAT HORITZONTAL
    • Junta de Propietaris
      • Convocatòries

Artículo Monográfico. Febrero 2016

SP/DOCT/19808

La regulació de la convocatòria a la Junta de Propietaris segons la Llei 5/2015

Àngels Gomis Masqué. Magistrada de la Secció 13a de l’Audiència Provincial de Barcelona

Introducció
La Comunitat de Propietaris en règim de propietat horitzontal és un ens col·lectiu sense personalitat jurídica –Sentències del Tribunal Suprem de 13 d'abril (SP/SENT/673797) o de 3 de maig de 2012 (SP/SENT/672455) i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 15 d'octubre de 2012 (SP/SENT/700199)–, però l'art. 6.5è LEC li confereix legitimació per ser part i la jurisprudència li ha reconegut l'aptitud per ser titular, activa i passiva, de relacions jurídiques i, per tant, té facultat d'actuar en dret i de contractar. En aquest sentit, té especial rellevància la previsió de l'art. 15.3 a) de la Llei 8/2013, de 26 de juny, de "rehabilitación, regeneración y renovación urbanas" –que deroga l'anterior art. 20.1 a) RDL 8/2011, en el mateix sentit– que reconeix a les Comunitats la facultat d'operar amb plena capacitat en el mercat immobiliari en tota mena d'operacions, fins i tot creditícies.
La voluntat de la Comunitat la conforma la Junta de Propietaris, que es configura com l'òrgan suprem de la Comunitat (553-19). És l'òrgan decisori, a diferència de la resta que tenen caràcter executiu. Els art. 553-20 a 553-32 CCCat regulen els requisits i mecanismes per a la vàlida formació d'aquesta voluntat, així com l'abast de la seva vinculació i de la seva executivitat.
Un dels aspectes que resulta essenci
al per a la validesa de la Junta i dels acords que s'hi adoptin és que estigui correctament convocada.Com indica el Preàmbul de la Llei 5/2015, del 13 de maig, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, amb aquesta el legislador català "ha donat solució a gran part dels problemes manifestats i s'han corregit les imprecisions, les disfuncions i els contrase

Para acceder al documento completo, por favor, introduce usuario y clave 

Productos Recomendados