CARGANDO...
Brand
 • Clasificadores del documento
  • PROPIETAT HORITZONTAL
    • Danys Responsabilitat Comunitat
    • Elements Comuns
      • Canalitzacions

AP Girona, Sec. 1.ª, 1000/2019, de 20 de diciembre

SP/SENT/1037003

Recurso 1232/2019. Ponente: CARLES CRUZ MORATONES.

La comunidad es la responsable de los daños causados por la fuga de agua porque la tubería es comunitaria aunque fuera antigua y solo uno de los comuneros la estuviera utilizando 
No tiene permisos para ver el contenido de los extractos
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMER. El 16 d'octubre de 2019 es van rebre les actuacions de Judici verbal (250.2) (VRB) 515/2017, procedents del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 3 de La Bisbal d'Empordà, a fi de resoldre el recurs d'apel·lació interposat pel procurador Lluis Vergara Colomer en representació de COM.PROP. DIRECCION000, contra la sentència de 04/07/2019, en què consta com a part apel·lada el procurador Pere Ferrer Ferrer, en representació de FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA.
SEGON. El contingut de la decisió de la Sentència objecte de recurs és el següent:
"FALLO ESTIMO parcialmente la demanda interpuesta por FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A contra COMUNITAT DE PROPIETARIOS DIRECCION000 DE LLAFRANC y: 1. Condeno a COMUNITAT DE PROPIETARIS DIRECCION000 DE LLAFRANC al pago de la cantidad de 4.453,56 euros en concepto de daños, más los intereses legales correspondientes; 2. No sehace expresa condena en costas. Cada parte deberá satisfacer las causadas a su instancia y las comunes por mitad."
TERCER. El recurs es va admetre i es va tramitar de conformitat amb la normativa processal per a aquest tipus de recursos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primer. Accepto els de la Sentència contra la qual s'apel·la. Excepte en allò que es dirà.
Segon. En el present procediment la part demandant, FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS,SA (en endavant, FIATC) en exercici de l'acció subrogatòria de l' article 43 de la Llei de Contracte d'assegurances, reclama els danys per aigua soferts pel seu assegurat Agapito, contra la Comunitat de Propietaris DIRECCION000 de Llafranc.
La sentència d'instància estima parcialment la demanda i condemna la Comunitat de Propietaris a pagar la suma 4.453,56€; en concepte de danys més els interessos legals, sense pronunciament exprés de condemna en costes.
Contra tal decisió s'alça la Comunitat condemnada.
El seu recurs impugna els tres pronunciaments de la sentència d'instància i que són els que a continuació es detallen.
Tercer . Manca de legitimació activa de la demandant
Insisteix la part apel·lant en que FIATC com asseguradora del propietari afectat per la fuita d'aigua havia d'haver acreditat el títol de propietat del seu assegurat i en no haver-lo aportat està manca de legitimació activa.
Resulta insostenible aquesta pretensió quan la pròpia Comunitat ha reconegut la condició de propietari del Sr. Agapito en la fase prejudicial. Així els correus electrònics aportats per
les dues parts donen fe de que la Comunitat va mobilitzar-se amb diligència davant la reclamació del propietari del tercer pis i va donar trasllat a la seva companyia asseguradora de la reclamació que aquell feia. En el propi dictamen de la perit Sra. Lucía de la part demandada podem llegir al final del " informe del siniestro" el següent: Durante nuestra intervención somos informados que está interviniendo perito por la póliza privada de

Para acceder al documento completo, por favor, introduce usuario y clave 

Productos Recomendados