CARGANDO...
Brand
 • Clasificadores del documento
  • PROPIETAT HORITZONTAL
    • Despeses Comunes
      • Costes i Despeses Judicials
      • Obligació Legal
      • Responsable Pagament

AP Girona, Sec. 1.ª, 243/2015, de 2 de noviembre

SP/SENT/837675

Recurso 347/2015. Ponente: CARLES CRUZ MORATONES.

El propietario debe abonar los gastos de abogado y demás profesionales que intervinieron a favor de la comunidad porque así se acordó en junta y porque no solo es promotor, sino también comunero y con obligaciones en cuanto a gastos 
No tiene permisos para ver el contenido de los extractos
ANTECEDENTES DE HECHO
Primer. El Jutjat Primera Instància 3 La Bisbal d'Empordà, en les actuacions 570/2014, que se segueixen a instància GESFLASH SL , representat pel procurador i defensat pel lletrat , contra COM.PROP. "SA RIERA 3" BEGUR , representat pel procurador , i defensat pel lletrat , va dictar Sentència la decisió de la qual, literalment copiada, diu així: " DESESTIMAR la demanda interpuesta por la representación procesal de GESFLASH,S.L. en la persona del Procurador de los Tribunales Pere Ferrer Ferrer, contra la COMUNITAT SA RIERA 3 DE BEGUR,la qual queda basuelta de todos los pedimentos realizados en su contra.
Condenar a la parte actora al pago de lasm costas causadas en el presente procedimiento.".
Segon. La part Demandante va recórrer en apel·lació contra la Sentència esmentada i per aquest motiu les actuacions es van elevar a aquesta Audiència, i es van seguir els tràmits establerts a la LEC.
Tercer. En la tramitació d'aquest recurs s'han observat les prescripcions legals corresponents.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primer. Acceptem els de la Sentència contra la qual s'apel la.
Segon. La part demandant GESFLASH,SL, impugna un acord de la Comunitat de Propietaris "Sa Riera 3" de Begur de 21 de juny de 2014 pel qual se li reclama -com a comunera- la quota de participació en les despeses d'un advocat de la Comunitat en un procediment dirigit entre d'altres contra la societat promotora, així com també reclama que se li retornin les quantitats pagades en concepte de despeses d'advocat, procurador i perit que ja ha satisfet en els exercicis de 2012 i 2013. La sentència d'instància desestima la demanda i imposa el pagament de les costes causades a la part demandant.
Contra tal decisió s'alça la part condemnada.
Tercer. Hem de dir que compartim plenament els raonables i raonats motius de la sentència d'instància per desestimar la demanda. En efecte, es tracta d'un comuner que té una quota dominical del 40,31 % de l'edifici i que a la vegada va ser la promotora del mateix. és a dir que reuneix una doble condició i cadascuna té les seves obligacions respectives. I aquest és el fons de la qüestió que la demandant no accepta. Així resulta que en data 9.7.11 (folis 100 i seg.) es va celebrar una Junta ordinària de propietaris (amb assistència de la demandant que ja hem dit es titular de diverses unitats immobiliàries de la Comunitat) en la qual en el seu punt de l'odre
del dia quart es va parlar dels defectes constructius de l'edifici i es va fer constar el següent " L'advocat JF fa saber que ha parlat amb l'advocat de la part contrària (promotora) i els ha fet arribar l'informe tècnic pericial. Però com que diuen que ells només assumeixen una part del cost de la reclamació, estan d'acord en instar la demanda contra tots els agents intervinents en l'obra (arquitecte, arquitecte tècn

Para acceder al documento completo, por favor, introduce usuario y clave 

Productos Recomendados