CARGANDO...
Brand
 • Clasificadores del documento
  • PROPIETAT HORITZONTAL
    • Obres Elements Comuns
      • Consentiment Comunitat
      • Prescripció Acció

AP Lleida, Sec. 2.ª, 92/2019, de 22 de febrero

SP/SENT/991871

Recurso 742/2017. Ponente: ALBERT MONTELL GARCIA.

La comunidad se opuso en el plazo de 5 años a las obras realizadas en elementos comunes por los propietarios, por lo que no ha existido su consentimiento tácito al no haber transcurrido 6 años 
No tiene permisos para ver el contenido de los extractos
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMER . El 21 de novembre de 2017 es van rebre les actuacions de Procediment ordinari 14/2017, procedents de la Secció Civil del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de Tremp, a fi de resoldre el recurs d'apel lació interposat pel procurador Carles Badia Verdeny en representació de COMUNIDAD PROPIETARIOS CASA NUM000 , contra Sentència de data 21/06/2017 , en què consta com a part apel lada la procuradora Montserrat Calmet Pons, en representació de Humberto , Elsa , Encarna , Ildefonso .
SEGON . El contingut de la decisió de la Sentència objecte de recurs és el següent:
"Debo DESESTIMAR y DESESTIMO íntegramente la demanda de Comunidad de Propietarios de la Casa nº NUM000 de la CALLE000 , de Durró Vall de Boi (Casa DIRECCION000 ) contra Dña. Encarna y D. Ildefonso .
Debo CONDENAR y CONDENO a la Comunidad de Propietarios de la Casa nº NUM000 de la CALLE000 , de Durró Vall de Boi (Casa DIRECCION000 ), al pago de las costas procesales. [...]"
TERCER . El recurs es va admetre i es va tramitar de conformitat amb la normativa processal per a aquest tipus de recursos.
QUART . En la tramitació d'aquest procediment s'han observat les normes processals essencials aplicables al cas.
Es va designar com a ponent el magistrat Albert Montell Garcia .
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMER. No és discutit que els demandats han realitzat obres al traster de la seva propietat situat a la comunitat de propietaris de la casa núm. NUM000 del carrer CALLE000 , a la Vall de Boí. Van consistir en l'obertura a la paret del traster de dues portes paral leles que donen a la seva plaça d'aparcament. Mitjançant prova pericial elaborada pel Sr. Evelio s'ha acreditat que aquesta modificació no afecta la solidesa de l'edifici, no suposa l'ocupació de cap element comú ni suposa la creació de cap servitud. La comunitat de propietaris no va atorgar autorització prèvia a la realització d'aquestes obres mitjançant acord adoptat en junta de propietaris. Pel que fa a la data en la qual es van realitzar, els demandats sostenen que va ser a començaments de 2005, mentre que la comunitat de propietaris afirma que es van fer entre gener i febrer de 2010, abans que es realitzés junta de propietaris el dia 2-3-10.
SEGON. La postura dels demandats té el suport de la declaració testifical del Sr. Indalecio , constructor de l'edifici, que afirma a l'acte del judici que l'obra la van poder fer perquè encara estaven treballant a una altra obra a la Vall de Boí, abans de marxar, així com també del propietari Sr. Julián , que va indicar que l'obra es va fer abans de 2010, als cap d'uns anys d'acabat l'edifici pels voltants de 2005. En canvi, els testimonis aportats per la comunitat, Sra. Amelia , Sr. Mariano i Sr. Maximo , coincideixen en
dir que les obres es van fer abans de la junta de propietaris del dia 2-3-10 perquè quan van estar als seus pisos amb motiu de les festes de Nadal i Cap d'Any de 2009, encara no s'havien obert les dues portes (cal precisar que el propietaris utilitzen els habitatges com a segona residència). La coherència dels testimonis de la demandada, malgrat el seu evident interès en el resultat del litigi instat per la seva comunitat, té una major v

Para acceder al documento completo, por favor, introduce usuario y clave 

Productos Recomendados