CARGANDO...
Brand
 • Clasificadores del documento
  • PROPIETAT HORITZONTAL
    • Obres Elements Comuns
      • Consentiment Comunitat
      • Reparacions necessàries

AP Barcelona, Sec. 11.ª, 102/2019, de 15 de febrero

SP/SENT/992634

Recurso 109/2018. Ponente: JOSE MARIA BACHS ESTANY.

No es necesario que el comunero pida permiso previo a la comunidad cuando las obras que se deben hacer en un elemento común como la terraza son urgentes y pueden provocar la ruina de su inmueble 
No tiene permisos para ver el contenido de los extractos
ANTECEDENTES DE HECHO
Primer. La part dispositiva de la Interlocutòria Definitiva apel lada és la següent: "FALLO.-Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por el procurador D. Jordi Gómez Doural, en nombre y representación de Dª Salvadora y D. Baltasar , contra la Comunidad de Propietarios del edificio sito en la calle DIRECCION000 nº NUM000 de Rubí, representada por la procuradora de los Tribunales Dª Àngels Lao Serrano y, en consecuencia, debo efectuar los siguientes pronunciamientos: 1.- Declarar nulo el acuerdo número 1 adoptado por la Junta de Propietarios del edificio DIRECCION000 nº NUM000 adoptado el 7 de septiembre de 2016; 2.- Condenar a la demandada a que abone a la demandante la cantidad de 7.528,40 €;. Las costas procesales se imponen a la parte demandada".
Segon . Ha comparegut en aquesta alçada la part recurrent a través de la procuradora Sra. Maymó i Edo.
Ha comparegut en aquesta alçada la part oponent a través del procurador Sr. Gómez i Doural.
Ha estat assenyalada per a deliberació, votació i decisió del recurs l'audiència del dia 6 de febrer de 2019, el que ha tingut lloc a l'hora prevista.
HA ESTAT VIST, essent ponent l'Il lm. Sr. Magistrat Josep Maria Bachs Estany, President de la Secció.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primer. Apel la la part demandada la Sentència d'instància (f. 153 i ss.) pels següents motius:
1er) En primer lloc, assenyala que en cap moment ha qualificat aquesta part la terrassa com comunitària d'us privatiu dels actors i enfronta l' art. 553 - 43 CCC (segons el qual les obres que afecten tot l'immoble corren de càrrec de la CP) amb el 14 LPH (segons el qual correspon a la Junta aprovar els pressupostos i execució de les obres ordinàries i extraordinàries) per afirmar que ningú pot fer obres sense consentiment de la CP expressat en forma d'aprovació de pressupost d'obra i acord d'obra.
2on) AL FJ Tercer la sentència es refereix a la pericial del Sr., Felicisimo de 3-10-2016com a prova de l'existència dels danys estructurals, obviant indicar, però, que el mateix perit es refereix com a antecedents a una inspecció feta el 27-4-2004 on indicava que la terrassa no permet constatar els danys que descriu l'anterior tècnic ja que està ben reparada. La sentència critica que aquesta part no ha aportat prova contradictòria, però el cert és que cap perit pot informar d'unes reparacions fetes 10 anys enrere quan no té accés a la zona per part dels veïns i quan ningú es queixa. La reparació fou correcta i ho demostren aquests fets, que durant deu anys ningú s'ha queixat, donant-se el cas que els propietaris ara actors han assumit la presidència en diverses ocasions.
3er) A la s
entència el jutjat es refereix a la col locació d'uns canalons per compte de la CP. Cert. Es va aprovar en Junta a instància dels ara actors. A partir d'aleshores no hi hagué cap reclamació a cap d les juntes i es va donar el tema per solucionat.4rt) la sentència es refereix a les Juntes de 22-1-2012 (per bé que aquesta part entén que és la de 22-1-2003 -docs.1-3 contestació-) on efectivament consten genèri

Para acceder al documento completo, por favor, introduce usuario y clave 

Productos Recomendados