CARGANDO...
Brand
 • Clasificadores del documento
  • PROPIETAT HORITZONTAL
    • Acords Junta
      • Impugnació

Encuesta Jurídica. Junio 2020

SP/DOCT/105285

L'art. 553-31.3 CCCat diu que per impugnar cal estar al corrent de pagament dels deutes amb la Comunitat en el moment “d'adoptar-se l'acord”. Així, pot impugnar un acord d'unanimitat o de majories qualificades un absent que era morós quan es va fer la Junta, però no quan es va adoptar l'acord, segons l'art. 553-26.3 CCCat (va pagar després de la Junta, però abans del mes per a la resposta dels absents)?

Coordinadora: M.ª José Polo Portilla. Directora de Sepín Propietat Horitzontal

Sí, pot impugnar
Gomis Masqué, Àngels
Magistrada de la Secció 13a de l'Audiència Provincial de Barcelona
A la redacció original de la propietat horitzontal del CCCat, Llei 5/2006, de 10 de maig, se li havia criticat que es trobava a faltar que no hi hagués l'exigència d'estar al corrent de pagament o de consignar el deute per impugnar, com fa l'art. 18.2 LPH, la finalitat del qual era precisament que l'acció d'impugnació no permetria deixar de pagar i així evitar abusos dels propietaris. Es deia que aquesta llacuna feia perdre sentit a la prohibició de vot al morós de l'art. 553-24.1, atès que el morós podria votar pel sol fet d'impugnar encara que no hagués pagat.
La reforma operada per Llei 5/2015, de 13 de maig, surt al pas d'aquesta crítica en introduir l'apt. 3 a l'art. 553-31, que regula la impugnació dels acords en establir que "Per a exercir l'acció d'impugnació cal estar al corrent de pagament dels deutes amb la comunitat que estiguin vençuts en el moment d'adoptar-se l'acord que es vol impugnar o haver-ne consignat l'import".
La interpretació d'aquest precepte s'ha de posar necessàriament en relació amb l'art. 553-24.1 ("Tenen dret a votar en la junta els propietaris que no tinguin deutes pendents amb la comunitat quan la junta es reuneix. Els propietaris que tinguin deutes pendents amb la comunitat tenen dret a votar si acrediten que n'han consignat judicialment o notarialment l'import o que els han impugnats judicialment")
i amb l'apt. 2 del mateix art. 553-31 ("Estan legitimats per a la impugnació d'un acord els propietaris que hi han votat en contra, els absents que s'hi han oposat i els que han estat privats il·legítimament del dret de vot"). Al marge d'altres qüestions que pot suscitar la interpretació d'aquest precepte (tant pel que fa a la seva interpretació gramatical respecte al moment en

Para acceder al documento completo, por favor, introduce usuario y clave

Productos Recomendados