CARGANDO...
Brand
 • Clasificadores del documento
  • PROPIETAT HORITZONTAL
    • Elements Privatius
      • Servituds
        • Instal·lació Ascensor
    • Servituds
      • Elements Privatius
      • Instal·lació Ascensor

Encuesta Jurídica. Febrero 2020

SP/DOCT/93320

Segons l'art. 553-39.2 CCCat, “La comunitat pot exigir la constitució de servituds permanents sobre els annexos dels elements d'ús privatiu si són indispensables per a l'execució dels acords de supressió de les barreres arquitectòniques o de millorament adoptats per la junta de propietaris o per a l'accés a elements comuns que no en tinguin d'altre”, pot obligar-se a un local o habitatge a cedir part de la propietat per instal·lar un ascensor i suprimir barreres?

Coordinadora: M.ª José Polo Portilla. Directora de Sepín Propietat Horitzontal

Respostes
Gomis Masqué, Àngels
Magistrada de la Secció 13a de l'Audiència Provincial de Barcelona
L'art. 553-39 CCCat, "Limitacions i servituds legals", en la seva redacció original establia, en el seu apt. 2: "La comunitat pot exigir la constitució de servituds permanents sobre els elements d'ús privatiu diferents de l'habitatge estricte si són indispensables per a l'execució dels acords de millorament adoptats per la junta o per a l'accés a elements comuns que no en tinguin cap altre".
La Sentència del TSJC 15/2019, de 21 de febrer (SP/SENT/996506), en el marc de la constitució de servituds per a la instal·lació d'ascensors o la supressió de barreres arquitectòniques recordava que "10. En la misma línea, esta Sala se había mostrado ya antes de la promulgación de la llei de accesibilidad o de la reforma del libro V por la ley 5/2015 muy favorable a la instalación de ascensores en los edificios sometidos a la normativa de la propiedad horizontal.
De este modo, bajo la normativa entonces en vigor, la STSJC de Pleno 15/2012, de 20 de febrero, la S. 23/2013 de 25 de marzo y la S. 105/2016 de 22 de diciembre, habían proclamado que la instalación del servicio de ascensor en una finca que careciese de él permitía la constitución de una servidumbre con la oportuna indemnización de daños y perjuicios aunque suponga la ocupación de parte del elemento privativo, salvo la vivienda en sentido estricto, siempre q
ue el gravamen no implique una pérdida de funcionalidad o económica del mismo".La primera de les Sentències citades (de 20 de febrer de 2012) raonava: "Malgrat que l'ocupació de part de l'espai del local per realitzar el buit base de l'ascensor impedeix utilitzar aquest mateix espai a l'amo de la finca no per això es converteix en una privació definitiva del dret dominical, atès que

Para acceder al documento completo, por favor, introduce usuario y clave 

Productos Recomendados