CARGANDO...
Brand
 • Clasificadores del documento
  • DERECHO SANITARIO
    • Civil
      • Responsabilidad civil
        • (*General) Responsabilidad civil
        • Requisitos
          • (*General) Requisitos
          • El consentimiento informado
  • RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO
    • Aspectos fundamentales de la Responsabilidad
      • Aspectos Procesales
        • Plazo de prescripción
    • Responsabilidad civil. Casuística
      • Responsabilidad Médica
        • (*General) Responsabilidad Médica
        • Consentimiento informado

AP Pontevedra, Vigo, Sec. 6.ª, 85/2019, de 21 de febrero

SP/SENT/994809

Recurso 287/2018. Ponente: JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO.

No hubo información adecuada y completa, dado que el riesgo de embolia gaseosa, que existía y era conocido por la ciencia médica, en una operación vertebral es lo suficientemente importante como para no haber sido omitido 
No tiene permisos para ver el contenido de los extractos
ANTECEDENTES DE HECHO
Primeiro: O Xulgado de 1.ª Instancia Núm. 14 de Vigo, con data do 4 de decembro de 2017, ditou unha sentenza coa seguinte parte dispositiva:
"1. Estimar en parte la demanda interpuesta por doña Elisa y don Jose Pedro Segurcaixa Adeslas S.A., llenando la demandada a indemnizar a doña Elisa en 166.513,13 euros y don Jose Pedro en la cantidad de 71,897 euros, en ambos casos con los intereses legales desde la interpelación judicial.
2. Intereses previstos en el artículo 576 de la que Ley de la Enjuiciamiento Civil .
3. Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y la mitad de las comunes"
Segundo: Contra a dita sentenza o/a procurador/a ó Procurador D. JOSÉ FERNÁNDEZ GONZÁLEZ en representación de SEGURCAIXA ADESLAS S.A., presentou un recurso de apelación, que foi admitido en ámbolos efectos, consonte o disposto no artigo 455 da Lei de axuizamento civil (LAC). Polo Procurador D. Rafael Fernández Fernández impugnou a sentenza.
Logo de cumpri-los trámites legais, eleváronse as presentes actuacións á Audiencia Provincial de Pontevedra e correspondéronlle por quenda de reparto a esta Sección Sexta con sede en Vigo. Sinálase para a deliberación do presente recurso o día 31 de xaneiro de 2019.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primeiro: Antes de entrar na cerna propiamente dita do asunto -e do estudo da excepción de prescripción invocada- cómpre realizar unha serie de puntualizacións para delimitar adecuadamente o obxecto da controversia nesta segunda instancia, na súa relación cos postulados dispositivo, de congruenza das sentenzas e da interdición da indefensión: A) A parte actora formula demanda de responsabilidade civil profesional (médica, e nun contexto curativo) contra a compañía de seguros, pivotando aquela sobre dous pilares, un primeiro, a existencia dunha mala praxis ou dun obrar culposo por parte do médico que practicou a intervención cirúrxica, e o segundo, a inexistencia do consentimento informado, ao terse subministrado a paciente unha información incompleta e insuficiente. B) A sentenza ditada en primeira instancia rexeita que poida apreciarse responsabilidade civil por neglixencia médica, que declara que non aparece suficientemente acreditada. C) Pola contra, remata por estimar a demanda con fundamento na segunda das invocacións, da falta do consentimento informado ou do incumprimento do deber de información. D) A demandante aquiétase con aquela primeira decisión da sentenza, que declara a inexistencia de culpa médica, impugnando devandita resolución soamente verbo das indemnizacións que establece ao seu prol. E) Por conseguinte, e ante este aquietamento da actora sobre e declaración xudicial de indemostración da culpa causal da responsabilidade -ao igual que aquíetase obviamente a parte demandada ao tratarse d
unha pronuncia que lle beneficia completamente-, debe quedar fora desta segunda instancia o problema relativo á mala praxis médica. Ou por decilo doutro xeito, este tribunal de apelación non pode realizar unha nova valoración das probas atinentes á culpa médica para, no seu caso, e discrepando da apreciación probatoria do xulgador a quo, proclamar agora a existencia de responsabilidade culposa no acto médico propiamente dito. F) A parte demandada

Para acceder al documento completo, por favor, introduce usuario y clave 

Productos Recomendados