Estudios sobre la reforma  del régimen de propiedad horizontal en Cataluña

Estudios sobre la reforma del régimen de propiedad horizontal en Cataluña

Autor: Departamento Jurídico Sepín Propietat Horitzontal Catalunya

Publicación: 2 / 2016

ISBN: 978-84-1332-532-3

Editorial: SEPIN

Referencia: 2979

Precio: 18

+21% de IVA

AÑADIR AL CARRITO 

Acceso On·Line

Recopilación de cuadros, artículos doctrinales, encuestas y opiniones publicados por Sepín desde la entrada en vigor de la Ley 5/2015 que modificó el Libro Quinto del Código Civil de Cataluña.


Reforma general
Cuadros comparativos
Comparativa entre el text de l'anterior llei i el text posterior del Capítol III del Titol V del Llibre cinquè del règim jurídic de la propietat horitzontal
Comparativa entre el texto de la anterior ley y el texto posterior del Capítulo III del Titulo V del Libro quinto del Régimen jurídico de la propiedad horizontal
Doctrina
La reforma de la Propietat Horitzontal al Codi civil de Catalunya. Òrgans de la Comunitat, amb especial atenció a les Juntes de Propietaris, les actes i el procediment monitori per reclamar les despeses comunitàries
La reforma de la Propiedad Horizontal en Cataluña
Temas más importantes de la Ley 5/2015, de 13 de mayo, que reforma el Libro Quinto del Código Civil de Cataluña
La reforma del Regimen de Propiedad Horizontal catalan.
¿En qué consiste la reforma del régimen de Propiedad Horizontal en Cataluña?
Convocatoria
La regulació de la convocatòria a la junta de propietaris segons la Llei 5/2015
Validez y ejecución de los acuerdos de la Junta convocada por los propietarios
Adopción de acuerdos
Si per modificar quotes cal el vot favorable de tots els propietaris [553-26.1 a)] i per desafectar un element comú, la majoria qualificada [553-26.2 c)], quin és el quòrum per fer-ho amb la porteria i constituir-la com a entitat privativa de la finca?
La adopción de acuerdos tras la reforma del art. 553 CCCat por la Ley 5/2015
Gastos Comunes/Afección Real
Segons la DFinal, apt. 3, de la Llei 5/2015, podria reclamar-se un crèdit amb posterioritat a l'entrada en vigor de la Llei per deutes corresponents al nou període d'afecció real de quatre anys i l'exercici corrent, fins i tot en el cas de transmissions realitzades abans de la seva entrada en vigor?
Segons l'art. 553-4.4 CCCat, la meritació d'interessos sobre els crèdits de la Comunitat contra els propietaris deutors ha de ser aprovada i liquidada prèviament en un acord de Junta, o la seva liquidació pot ser exigida automàticament des del moment en què no s'ha efectuat el pagament corresponent? En qualsevol cas, quin seria l'interès exigible?
Venta de la propiedad
La obligación del vendedor de comunicar la transmision
Servidumbres
Las servidumbres en la Ley de Propiedad Horizontal de Cataluña

  El usuario / contraseña no es válido
  El usuario / contraseña no es válido